Friday, August 1, 2008

Zhang Zhen Hong 张禛宏 Latest Album 24.03.2007


Album: 守候


Tracks:-
01. Beautiful Lady
02. 听说你喜欢我
03. 守候
04. 妳是我唯一
05. 樱花树

Tracks (Pinyin):-
01. Beautiful Lady
02. tīng shuō nǐ xǐ huan wǒ
03. shǒu hòu
04. nǐ shì wǒ wéi yī
05. yīng huā shù

0 comments:

Post a Comment

Traffic & Rankings


Visitor Statistics


  Copyright © 2007-2012 MCAfans Lyrics Blog - Malaysian Chinese Albums

FAQ  Disclaimer  Privacy  Terms