Wednesday, January 28, 2009

Liang Jing Ru - Bu Gan Dang

Note: Pinyin lyrics were fully converted using Hanzi-Pinyin Converter & the accuracy of it is not guaranteed

Album: 静茹&情歌 别再为他流泪 Fall In Love & Songs

Hanzi Version: Fish Leong 梁静茹 - 不敢当

kǒng què kāi bǐng hǎo fēng guāng shéi kàn yī yǎn dōu zàn tàn
kě zuì hòu yì shí de xuàn yào chéng wéi bié rén zhuāng huáng
chuān shén me cái zuì piào liang yíng dào yī lù shàng de mù guāng
kě yī dàn bìng dǎo zuì zài hu hái shì qíng rén tàn wàng

* táo chū bó wù guǎn huó zhe bù shì yī chǎng zhǎn lǎn
gǎn qíng yào fàng zài chú chuāng
wǒ men bù xī hǎn

** nǚ wáng fēng bù gǎn dāng mǎn zú shéi yù wàng
qí huā gēng bù gǎn dāng zhǐ dài lái má fan
wǒ men měi gěi shéi kàn měi gǎn gēn gǎn dòng wú guān
ài děi máng jīn bù huàn jīn bù huàn
(zài píng fán jīn bù huàn jīn bù huàn)

zhǐ guài shān hú yú tài càn làn běn gāi xiāo yáo tài píng yáng
kě zuì hòu gěi shéi dài huí jiā xiàng bù jǐng bān guān shǎng
shén me sè cǎi de huā bàn cái ràng xī huā zhě lái gāo pān
kě sù zhe liǎn cái kàn de dào mì fēng men de xīn cháng

Repeat *,**

wǒ bù kào yǔ máo bān lán biàn chéng bié rén de jīn zhāng
měi rú míng huà hǎo fēng guāng zhǐ zhāo rě yōng yǒu kuáng

nǚ wáng fēng bù gǎn dāng mǎn zú shéi yù wàng
qí huā gēng bù gǎn dāng zhǐ dài lái má fan
yíng dào le shéi kuà jiǎng gēn kuài bù kuài lè wú guān
hǎo shí guāng zì jǐ cháng

Repeat **

0 comments:

Post a Comment

Traffic & Rankings


Visitor Statistics


  Copyright © 2007-2012 MCAfans Lyrics Blog - Malaysian Chinese Albums

FAQ  Disclaimer  Privacy  Terms