Friday, January 9, 2009

Yan Wan Qian - Zhan Chi Gao Fei

Note: Pinyin lyrics were fully converted using Hanzi-Pinyin Converter & the accuracy of it is not guaranteed

Album: 头号朋友 No:1 FriendHanzi Version: Chean 颜莞倩 - 展翅高飞

zhăn kāi chì băng shì wéi le fēi xiáng
shēn chū shuāng shŏu shì wéi le yŏng bào
xīn lián zhăo xīn shì wéi le lì liàng
yīn wéi lì liàng wŏ men fēi de gèng yáo yuăn

* zhăn chì gāo fēi wŏ men shŏu qiān zhăo shŏu
yī qĭ fēi xiàng wŏ men de tiān kōng
zhăn chì gāo fēi wŏ men bù zài gū dān
xiàng zhăo mèng xiăng zhăn shì wŏ men de lì liàng

kuáng fēng bào yŭ ràng wŏ men jiān qiáng
gāo shān dà hăi rèn wŏ men áo xiáng
fēi de yuè gāo wŏ men kàn de yuè yuăn
xiàng zhăo mèng xiăng gāo shēng nà hăn

Repeat *

yī qĭ xué xí yī qĭ chéng cháng
yī qĭ chéng gōng yī qĭ róng yào
bù jù fēng yŭ bù pà tiăo zhàn
zhăn kāi chì băng xiàng zhăo mèng xiăng yī qĭ wăng qián fēi

Repeat *

xiàng zhăo mèng xiăng zhăn shì wŏ men de lì liàng

0 comments:

Post a Comment

Traffic & Rankings


Visitor Statistics


  Copyright © 2007-2012 MCAfans Lyrics Blog - Malaysian Chinese Albums

FAQ  Disclaimer  Privacy  Terms