Monday, February 9, 2009

Zhang Zu Cheng - Tian Xie Cang Bao Tu

Note: Pinyin lyrics were fully converted using Hanzi-Pinyin Converter & the accuracy of it is not guaranteed

Album: 天蝎藏宝图 The Secret Code of ScorpiusHanzi Version: Vick Teo 张祖诚 - 天蝎藏宝图

xuān huā huá pò níng jìng méi gui cì shāng jì yì
xiē zǐ lěng kù jué qíng gū ào chén mò
yù wàng rán shāo shāng hén tián mǎn zuì è
gū hún táo bì mìng yùn dòng jié mó zhòu

Rap:
* tiān xiē zhǔn bèi yǐn cáng bù liú hén jī
guài kè shén mì de lì liang bà qì bù gǎn kào jìn
bù fá cuò luàn jiāo diǎn
fēi diǎo tuī fān zhēn xiàng shì jiè tiān xuán dì zhuǎn hái yǒu shéi de miàn shā méi jiē kāi
yīn shēn hēi dòng de mào xiǎn tiǎo zhàn yǒng shì de dǎn liàng
rén guǐ jiào jìn de tǔ dì ná niē zhì huì de jì qiǎo
chuǎng rù shéi de shēn yuān yī piàn hēi àn
dì tú méi yǒu xiǎn shì chū kǒu fāng xiàng

** gǔ shū jì zǎi le yù yán tiān xiē gāo shēn mò cè
guāng sù huǎn màn yòu nuò ruò shéi lái fèi chú kǒng jù
dì tú qiān yǐn xiàn suǒ líng sǎn xīng huǒ de dǎn liàng
xié è mó hu le shì xiàn luó pán yǐn lǐng fāng xiàng
gǔ lǎo yóu xì guī zé xiàn zài kāi shǐ qǐ dòng

jīng líng yì wài chén shuì zuì rén dòng chá fáng xiàn
zhì huì zhēn pò guǐ jì bù bèi zūn zhòng
xiē zǐ líng hún kōng xū shén mì chǒu lòu
hēi sè shān hú jué jī huà chéng pò suì

Repeat *,**

Repeat **,**

0 comments:

Post a Comment

Traffic & Rankings


Visitor Statistics


  Copyright © 2007-2012 MCAfans Lyrics Blog - Malaysian Chinese Albums

FAQ  Disclaimer  Privacy  Terms