Tuesday, June 16, 2009

Namewee 黄明志 Latest Album 01.06.2009


Album: 我要回家 I Wanna Go Home


Tracks:-
01. 我要回家 MV
02. 我不变 MV

Tracks (Pinyin):-
01. wǒ yào huí jiā MV
02. wǒ bù biàn MV

0 comments:

Post a Comment

Traffic & Rankings


Visitor Statistics


  Copyright © 2007-2012 MCAfans Lyrics Blog - Malaysian Chinese Albums

FAQ  Disclaimer  Privacy  Terms