Thursday, August 13, 2009

Andrew Tan 陳勢安 Latest Album 04.08.2009


Album: 天后 Mini Album Vol.1 Stardom


Tracks:-
01. Love Is
02. 天后
03. 沿着月光
04. 小幸福
05. 故意
06. 爱不爱

Tracks (Pinyin):-
01. Love Is
02. tiān hòu
03. yán zhe yuè guāng
04. xiǎo xìng fú
05. gù yì
06. ài bù ài

0 comments:

Post a Comment

Traffic & Rankings


Visitor Statistics


  Copyright © 2007-2012 MCAfans Lyrics Blog - Malaysian Chinese Albums

FAQ  Disclaimer  Privacy  Terms