Tuesday, April 27, 2010

Will Ng 黄威尔 Latest Album 31.03.2010


Album: 尔来福 aLIVE


Tracks:-
01. 序
02. 爱与不爱
03. 男人女人
04. 单身恋人
05. 黑框眼镜
06. 同班同学
07. 待续

Tracks (Pinyin):-
01. xù
02. ài yǔ bù ài
03. nán rén nǚ rén
04. dān shēn liàn rén
05. hēi kuāng yǎn jìng
06. tóng bān tóng xué
07. dāi xù

1 comments:

Anonymous,  May 16, 2010 at 7:05 PM  

thumb up

Post a Comment

Traffic & Rankings


Visitor Statistics


  Copyright © 2007-2012 MCAfans Lyrics Blog - Malaysian Chinese Albums

FAQ  Disclaimer  Privacy  Terms