Saturday, May 15, 2010

Eison 艾成 Latest Album 05.01.2010


Album: 万人迷 Mr. Charming


Tracks:-
01. 万人迷
02. 大侠艾吃汉堡包
03. 书呆子
04. 凯鲁巴斯
05. 住进你心窝 (Feat. Meeia 符琼音 & 谢俊奇)

Tracks (Pinyin):-
01. wàn rén mí
02. dà xiá aì chī hàn bǎo bāo
03. shū dāi zi
04. kǎi lǔ bā sī
05. zhù jìn nǐ xīn wō (Feat. Meeia fú qióng yīn & xiè jùn qí)

0 comments:

Post a Comment

Traffic & Rankings


Visitor Statistics


  Copyright © 2007-2012 MCAfans Lyrics Blog - Malaysian Chinese Albums

FAQ  Disclaimer  Privacy  Terms