Friday, June 4, 2010

Hau 徐仕豪 Latest Album 26.05.2010


Album: 听他、她的故事


Tracks:-
01. 计较
02. 出走
03. 旧照片
04. 为你加油

Tracks (Pinyin):-
01. jì jiào
02. chū zǒu
03. jiù zhào piàn
04. wèi nǐ jiā yóu

0 comments:

Post a Comment

Traffic & Rankings


Visitor Statistics


  Copyright © 2007-2012 MCAfans Lyrics Blog - Malaysian Chinese Albums

FAQ  Disclaimer  Privacy  Terms