Monday, July 19, 2010

Josh Lai 赖力豪 Latest Album 08.07.2010


Album: 渴望。爱


Tracks:-
01. 渴望。爱
02. 上演
03. 抄袭我
04. 重力加速度
05. 一个人 两个人

Tracks (Pinyin):-
01. kě wàng. ài
02. shàng yǎn
03. chāo xí wǒ
04. zhòng lì jiā sù dù
05. yī ge rén liǎng ge rén

0 comments:

Post a Comment

Traffic & Rankings


Visitor Statistics


  Copyright © 2007-2012 MCAfans Lyrics Blog - Malaysian Chinese Albums

FAQ  Disclaimer  Privacy  Terms