Friday, September 17, 2010

Julio 黄苠晋 Latest Album 09.09.2010


Album: Yellow


Tracks:-
01. 我不是冠军
02. 空白
03. Dream Girl
04. 阿吉
05. 空白 (钢琴伴奏Demo版)

Tracks (Pinyin):-
01. wǒ bù shì guàn jūn
02. kòng bái
03. Dream Girl
04. ā jí
05. kòng bái (gāng qín bàn zòu Demo bǎn)

0 comments:

Post a Comment

Traffic & Rankings


Visitor Statistics


  Copyright © 2007-2012 MCAfans Lyrics Blog - Malaysian Chinese Albums

FAQ  Disclaimer  Privacy  Terms