Wednesday, January 14, 2009

Huang Jun Yuan - Wei Lai

Note: Pinyin lyrics were fully converted using Hanzi-Pinyin Converter & the accuracy of it is not guaranteed

Album: Show 出来

Hanzi Version: John Wee 黄浚源 - 未来

Mei Sim: wŏ xiăng yào de wèi lái
yī zhí dōu huán méi lái
yĕ xŭ shì wŏ de yăn jīng bù găn zhēng kāi
yĕ xŭ xìng fú gāng gāng jīng guò wŏ de chuāng wài
shì wŏ zì jĭ bù găn qī dài
wŏ lí kāi nĭ de ān pái
huí fù wŏ zuì shóu xī de zī tài
bă nĭ shuō guò de huà bèi qĭ lái
bù shŭ yú wŏ de jīng căi

John: wŏ shì zhăo qù ān pái
nĭ xiăng yào de wèi lái
zhī shì wŏ de pīn tú zhōng quē le yī kuài
shí jiàn yĕ wú fă tián bŭ zhè piàn kōng bái
bù zhī dào duō jiŭ cái huì shì huái
nĭ lí kāi wŏ de ān pái
huí fù nĭ zuì shóu xī de zī tài
suŏ yŏu wŏ men céng jīng de duì bái
zhī néng zài dāng shí jīng căi

Together: wŏ míng bái bù néng zhòng lái
què huán xué bù huì zhì shēn shì wài
jīng guò huí yì xuān nào de dì dài
tiān kōng shì yī piàn yīn mái
wèi lái yī zhí méi yŏu lái
bù guān ài huò bù ài
méi yŏu gāi huò bù gāi
xìng fú wú shēng wú xí de lí kāi

0 comments:

Post a Comment

Traffic & Rankings


Visitor Statistics


  Copyright © 2007-2012 MCAfans Lyrics Blog - Malaysian Chinese Albums

FAQ  Disclaimer  Privacy  Terms