Saturday, January 10, 2009

Zhu Hao Ren - Shi Shi Ru Qi

Note: Pinyin lyrics were fully converted using Hanzi-Pinyin Converter & the accuracy of it is not guaranteed

Album: 真的.好人 The Real Hou Ren

Hanzi Version: Hou Ren 朱浩仁 - 世事如棋

shì shì rú qí

cāng zú suì yuè shì shì rú qí
mĕi jú dōu guāng guài lù lí
jù qíng jù yŭ rén shì tiān tiān biàn
yŏu xĭ yì yŏu bēi

ēn yuàn ài hèn shì shì rú qí
mĕi jú dōu chōng măn chuán qí
ruò pín ruò xiào nán biàn xīn zhōng yì
sì bĭ mù qián zuò xì

* kŭ zhōng pāo wàn lĭ
jīn tiān qìng xìng yŏu zhī jĭ
zhuō fān pán qí gòng xíng lè
chōng pò nèi xīn fán lí

** zhāng yăn yuăn wàng shì shì rú qí
mĕi jú yìng guān chá rù wéi
dàn qiú gòng nĭ qí yì xiāng bĭ jiào
le jiĕ zuò rén dào lĭ

Rap:
yī shēng jiù rú shì shì rú qí
kŭ xīn bēi shāng yĕ néng jué de huān xĭ
tiān kōng yŏu fēi jī xíng fēi
wŏ yòu wŏ mèng xiăng gòng nĭ yŭ fēi
yī pán qí wèi néng gòu dìng wŏ zì bēi
wŏ jué dìng réng rán zài réng rán zài zhăo wŏ zì jĭ

ēn yuàn ài hèn shì shì rú qí
mĕi jú dōu chōng măn chuán qí
ruò pín ruò xiào nán biàn xīn yì
sì bĭ mù qián zuò xì

Repeat *,**

dàn qiú gòng nĭ qí yì xiāng bĭ jiào
le jiĕ zuò rén dào lĭ

0 comments:

Post a Comment

Traffic & Rankings


Visitor Statistics


  Copyright © 2007-2012 MCAfans Lyrics Blog - Malaysian Chinese Albums

FAQ  Disclaimer  Privacy  Terms