Saturday, March 27, 2010

Diana Liu 刘婉莹 Latest Album 22.03.2010


Album: 最美好的 Diana Liu


Tracks:-
01. 最美好的
02. 过程
03. 微笑的爱
04. 幸福
05. 可不可以
06. 我不怕
07. 地球歌
08. 仍然一样

Tracks (Pinyin):-
01. zuì měi hǎo
02. guò chéng
03. wēi xiào de ài
04. xìng fú
05. kě bù kě yǐ
06. wǒ bù pà
07. dì qiú gē
08. réng rán yī yàng

0 comments:

Post a Comment

Traffic & Rankings


Visitor Statistics


  Copyright © 2007-2012 MCAfans Lyrics Blog - Malaysian Chinese Albums

FAQ  Disclaimer  Privacy  Terms