Saturday, April 3, 2010

Henley Hii 许亮宇 Latest Album 31.03.2010


Album: Crazy


Tracks:-
01. Crazy
02. 屋寂必返
03. 催泪弹
04. 耳边风

Tracks (Pinyin):-
01. Crazy
02. wū jì bì fǎn
03. cuī lèi dàn
04. ěr biān fēng

0 comments:

Post a Comment

Traffic & Rankings


Visitor Statistics


  Copyright © 2007-2012 MCAfans Lyrics Blog - Malaysian Chinese Albums

FAQ  Disclaimer  Privacy  Terms