Friday, May 28, 2010

Desiree Tan 陈诗莉 Latest Album 18.05.2010


Album: 风


Tracks:-
01. Intro
02. 风
03. 万花筒
04. 红豆梦 电影主题曲
05. 风 (Minus One)
06. 万花筒 (Minus One)

Tracks (Pinyin):-
01. Intro
02. fēng
03. wàn huā tǒng
04. hóng dòu mèng diàn yǐng zhǔ tí qū
05. fēng (Minus One)
06. wàn huā tǒng (Minus One)

0 comments:

Post a Comment

Traffic & Rankings


Visitor Statistics


  Copyright © 2007-2012 MCAfans Lyrics Blog - Malaysian Chinese Albums

FAQ  Disclaimer  Privacy  Terms