Monday, March 24, 2008

Orange Tan 陈慧恬 Latest Album 18.03.2008


Album: 爱情


Tracks:-
01. 爱情
02. 爱情 (饶舌版)
03. 爱情 (伴奏)
04. 对不起你 (Bonus Track)

Tracks (Pinyin):-
01. ài qíng
02. ài qíng (ráo shé bǎn)
03. ài qíng (bàn zòu)
04. duì bu qǐ nǐ (Bonus Track)

0 comments:

Post a Comment

Traffic & Rankings


Visitor Statistics


  Copyright © 2007-2012 MCAfans Lyrics Blog - Malaysian Chinese Albums

FAQ  Disclaimer  Privacy  Terms