Tuesday, December 9, 2008

Yen 饶燕婷 Latest Album 10.10.2008


Album: 两面 Yen's 2 Sides


Tracks:-
01. 小聪明
02. 我在乎
03. 烛心
04. 爱不言累
05. 爱哟爱哟

Tracks (Pinyin):-
01. xiăo cōng míng
02. wŏ zài hū
03. zhú xīn
04. ài bù yán lèi
05. ài yō ài yō

0 comments:

Post a Comment

Traffic & Rankings


Visitor Statistics


  Copyright © 2007-2012 MCAfans Lyrics Blog - Malaysian Chinese Albums

FAQ  Disclaimer  Privacy  Terms