Saturday, August 8, 2009

Dave Chai 蔡培杰 Latest Album 08.08.2009


Album: 学生哥迷你专辑


Tracks:-
01. 学生哥
02. 881寂寞
03. 不留级
04. 声音的朋友 (Repackage Album)

Tracks (Pinyin):-
01. xué shēng gē
02. bā bā yī jì mò
03. bù liú jí
04. shēng yīn de péng you (Repackage Album)

0 comments:

Post a Comment

Traffic & Rankings


Visitor Statistics


  Copyright © 2007-2012 MCAfans Lyrics Blog - Malaysian Chinese Albums

FAQ  Disclaimer  Privacy  Terms