Tuesday, February 9, 2010

Meeia 符琼音 Latest Album 15.01.2010


Album: CHIC!


Tracks:-
01. 爱我说了算
02. 薇京
03. 灰色地带
04. Star
05. I Feel You
06. Dreamers
07. 58° 寂寞

Tracks (Pinyin):-
01. ài wǒ shuō le suàn
02. wēi jīng
03. huī sè dì dài
04. Star
05. I Feel You
06. Dreamers
07. 58° jì mò

0 comments:

Post a Comment

Traffic & Rankings


Visitor Statistics


  Copyright © 2007-2012 MCAfans Lyrics Blog - Malaysian Chinese Albums

FAQ  Disclaimer  Privacy  Terms