Saturday, January 26, 2008

Andrew Tan 陳勢安 Latest Album 16.11.2007


Album: 隆重登场


Tracks:-
01. 光
02. 另眼相看
03. 抱歉
04. Fantasy
05. 习惯你
06. 我愿意
07. 我不管
08. Come On
09. Special Agent
10. 曙

Tracks (Pinyin):-
01. guāng
02. lìng yǎn xiāng kàn
03. bào qiàn
04. Fantasy
05. xí guàn nǐ
06. wǒ yuàn yì
07. wǒ bù guǎn
08. Come On
09. Special Agent
10. shǔ

0 comments:

Post a Comment

Traffic & Rankings


Visitor Statistics


  Copyright © 2007-2012 MCAfans Lyrics Blog - Malaysian Chinese Albums

FAQ  Disclaimer  Privacy  Terms