Saturday, June 20, 2009

Gary Chaw 曹格 Latest Album 19.06.2009


Album: 超级4th场 Supermarket


Tracks:-
01. 寂寞先生
02. 掌纹
03. Supermarket 超级市场
04. Happy Day
05. 爱转动
06. 借我一辈子
07. 咖哩热狗
08. 入戏
09. 宝贝
10. Happy Birthday To Me
11. 超级4th场之24hr不打烊情歌 (寂寞先生+掌纹+Supermarket 超级市场+ Happy Day+宝贝)

Tracks (Pinyin):-
01. jì mò xiān sheng
02. zhǎng wén
03. Supermarket chāo jí shì chǎng
04. Happy Day
05. ài zhuàn dòng
06. jiè wǒ yī bèi zi
07. gā lī rè gǒu
08. rù xì
09. bǎo bèi
10. Happy Birthday To Me
11. chāo jí 4th chǎng zhī 24hr bù dǎ yáng qíng gē (jì mò xiān sheng +zhǎng wén +Supermarket chāo jí shì chǎng + Happy Day+bǎo bèi)

0 comments:

Post a Comment

Traffic & Rankings


Visitor Statistics


  Copyright © 2007-2012 MCAfans Lyrics Blog - Malaysian Chinese Albums

FAQ  Disclaimer  Privacy  Terms