Friday, May 22, 2009

Vinx Lim 林一心 Latest Album 18.05.2009


Album: 日出


Tracks:-
01. 日出
02. 是不是你
03. 手心引力
04. 没答案
05. 日出 MV + 幕后花絮 DVD

Tracks (Pinyin):-
01. rì chū
02. shì bù shì nǐ
03. shǒu xīn yǐn lì
04. méi dá àn
05. rì chū MV + mù hòu huā xù DVD

0 comments:

Post a Comment

Traffic & Rankings


Visitor Statistics


  Copyright © 2007-2012 MCAfans Lyrics Blog - Malaysian Chinese Albums

FAQ  Disclaimer  Privacy  Terms