Tuesday, November 24, 2009

Katherine Chan 曾凯婷 Latest Album 28.10.2009


Album: 幸福在一起 EP


Tracks:-
01. 哈巴狗
02. 你太重要
03. 幸福在一起
04. 晚餐

Tracks (Pinyin):-
01. hā bā gǒu
02. nǐ tài zhòng yào
03. xìng fú zài yī qǐ
04. wǎn cān

0 comments:

Post a Comment

Traffic & Rankings


Visitor Statistics


  Copyright © 2007-2012 MCAfans Lyrics Blog - Malaysian Chinese Albums

FAQ  Disclaimer  Privacy  Terms