Saturday, January 26, 2008

Serene Cheam 詹雪琳 Latest Album 05.04.2007


Album: I'm Not Serene


Tracks:-
01. Jane
02. I'm Not Serene
03. 断翼蝴蝶
04. 爱发现了你
05. 很抱歉
06. 不要说
07. The Way You Are
08. 单人座
09. 应酬
10. 孬

Tracks (Pinyin):-
01. Jane
02. I’m Not Serene
03. duàn yì hú dié
04. ài fā xiàn le nǐ
05. hěn bào qiàn
06. bù yào shuō
07. The Way You Are
08. dān rén zuò
09. yìng chou
10. nāo

2 comments:

wei liang,  June 28, 2008 at 10:05 PM  

serene serene serene, you are the coolest singer i knew.

pinky,  August 5, 2008 at 11:09 PM  

聽説Serene 已經發了新專輯i'm not a star,什麽三角專輯之類的。真麽這裡沒有顯示的,是在另一個link嗎?

Post a Comment

Traffic & Rankings


Visitor Statistics


  Copyright © 2007-2012 MCAfans Lyrics Blog - Malaysian Chinese Albums

FAQ  Disclaimer  Privacy  Terms