Saturday, January 26, 2008

Stella Chung 钟晓玉 Latest Album 11.02.2007


Album: Be Myself


Tracks:-
01. Intro
02. 小小可爱
03. 傻傻的
04. 喜欢这样想念
05. 卸妆
06. 只要你微笑
07. 我试着
08. 水壶
09. 在乎
10. 甜品
11. 小雨

Tracks (Pinyin):-
01. Intro
02. xiǎo xiǎo kě ài
03. shǎ shǎ de
04. xǐ huan zhè yàng xiǎng niàn
05. xiè zhuāng
06. zhǐ yào nǐ wēi xiào
07. wǒ shì zháo
08. shuǐ hú
09. zài hu
10. tián pǐn
11. xiǎo yǔ

0 comments:

Post a Comment

Traffic & Rankings


Visitor Statistics


  Copyright © 2007-2012 MCAfans Lyrics Blog - Malaysian Chinese Albums

FAQ  Disclaimer  Privacy  Terms